بازتاب خبری برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی جشنواره
1391-06-20

برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی جشنواره بیست و سه سال ره بر، دانشگاه، خود باوری در رسانه های مختلف بازتاب گسترده ای داشته است. در ذیل لینک برخی از این موارد آورده شده است.

 

 

 

خبرگزاری ایسنا

 

اهدف راه‌اندازی یک حرکت و جریان رو به جلو و اصلاحی

 

    خبرنامه دانشجویان

    جشنواره 23سال "رهبر،دانشگاه و خودباوری" در دانشگاه شریف

1 2 3 4 5