تمدید مهلت ارسال مقالات
1391-07-22

دبیرخانه جشنواره بدینوسیله از استقبال شایسته اساتید و دانشجویانی که تا تاریخ 15 مهرماه 1391 جهت ارسال  مقالات خود اقدام نمودند، قدردانی می نماید.

همچنین بر اساس درخواست های واصله و با توجه به همزمانی تاریخ پایان ارسال مقالات (15 مهرماه) با زمان بازگشایی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، کمیته علمی جشنواره مهلت ارسال مقاله را تا تاریخ 15 آبان ماه 1391 تمدید نمود. این تاریخ قابل تمدید نیست و از علاقه مندان به ارسال مقاله درخواست می شود تا مراحل ارسال مقاله خود را قبل از زمان ذکر شده انجام دهند تا در ایام پایانی با مشکل روبرو نشوند.

1 2 3 4 5