نشست تخصصی، تیم تحقیقاتی سوختهای زیستی(BRTeam)
1392-01-01

نشست تخصصی، تیم تحقیقاتی سوختهای زیستی نمونه ای موفق در نقش فعالیتهای تیمی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زمان: 26آذر 1391 از 9صبح تا 15

مکان: دانشگاه صنعتی شریف ، سالن آمفی تئاتر مرکزی

زیستی

1 2 3 4 5