این محور با همکاری و مدیریت پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.


محورها:

عوامل انحراف از مسیر چشم انداز 1404
 
نقش دانشگاه در اعتلای عزت ملی

جایگاه عزت ملی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

نقد و بررسی نقشه جامع علمی کشور

مدیریت سرمایه گذاری در تولید علم و فناوری

حکمت و بصیرت در مدیریت پیشرفت علمی کشور

اولویت علم و فناوری در حفظ هویت و اقتدار ملی

راهبردهای خود کفایی و خود اتکایی ایران اسلامی

راهبردهای دستیابی به مرجعیت علمی در نیم قرن آینده

موانع تجاری سازی فناوری در رابطه با صنعت و دانشگاهیان

 

 


1 2 3 4 5