محورها:
شاخص ها و معیار های دانشگاه اسلامی
 
الگوی زندگی دانشجوی مسلمان

معیارهای ارزش گذاری علم و عالم در دانشگاه اسلامی
 
جایگاه تزکیه در دانشگاه اسلامی
 
الگوی مدیریت در دانشگاه اسلامی
 
نقش دانشگاه اسلامی در اقتدار ملی
 
چرایی و چگونگی وحدت حوزه و دانشگاه
 
روحیه جهادی و دانشگاه اسلامی
 
بومی سازی علمی و فناوری و دانشگاه اسلامی
 
علوم انسانی در دانشگاه اسلامی
 
رابطه استاد و شاگرد دانشگاه امروزی و. دانشگاه اسلامی

 

1 2 3 4 5