این محور با همکاری و مدیریت پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.


محورها:
دانشگاه و افزایش اعمال قدرت نرم
 
الگو سازی برای دانشگاه های جهان اسلام

(بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع)‌‌ - 1384/10/29)

جایگاه علوم پایه در دستیابی به مرجعیت علمی
 
موانع و چالش های نظریه سازی در دانشگاه
 
جایگاه الهام و اشراق در پیشرفت علمی
 
مفهوم راه های میانبر در خط شکنی علمی
 
جریان سازی جهاد علمی در راستای تولید علم نافع
 
اهمیت توجه به فناوری های نوین در پیشرفت
 
تعریف کرسی های آزاد اندیشی و شاخص های رشد و اثر بخشی آن
 
موانع تدوین و توسعه کرسی های آزاد اندیشی
 
شجاعت علمی ، کرسی های آزاد اندیشی و نظریه سازی
 
علم، اجتماع و مدیریت شهری
 
مدیریت شهری و پیوست اجتماعی فرهنگی
 
1 2 3 4 5